PRAVIDLÁ ÚČASTI

V ONLINE ESCAPE ROOM A NA ONLINE HRÁCH A PODUJATIACH GOESCAPE.ONLINE (ĎALEJ LEN „PRAVIDLÁ“).

Uistite sa, že ste si pred zakúpením termínu na online escape room/ online tímovú hru/ online podujatie/ online zážitok/ zážitok (ďalej len „zážitok“) podrobne prečítali tieto Pravidlá a všetkým právam a povinnostiam z nich vyplývajúcim porozumeli, ako aj rizikám vyplývajúcim z účasti na zážitku a tieto starostlivo zvážili. Zakúpením termínu/ darčekovej poukážky/ účasti na zážitok/-tku jednoznačne a nespochybniteľne vyjadrujete vôľu sa Pravidlami riadiť a akceptujete všetky dôsledky ich prípadného porušenia.

I. Zakúpenie účasti na zážitok, rezervácia termínu

 1. V prípade, že v plnom rozsahu a bez výhrad akceptujete Pravidlá, môžete si na web stránke goescape.online (ďalej len „Stránka“) rezervovať termín na zážitok. Termín je možné dohodnúť aj telefonicky/ mailom a to aj mimo časov uvedených na Stránke, rezervácia je však ukončená a platná až obdržaním potvrdzujúceho e-mailu.
 2. Účasť na zážitku bude umožnená len po uhradení ceny/ vstupu.
 3. Úhrada za rezervovaný termín musí byť pripísaná na účet GoEscape.online najneskôr 2 pracovné dni pred absolvovaním zážitku (ak sa s prevádzkovateľom výslovne a preukázateľne nedohodnete inak), inak bude rezervácia termínu zrušená. V prípade neskoršieho pripísania platby na účet máte nárok na rezerváciu nového termínu podľa aktuálnej dostupnosti, nie je nárok na vrátenie platby.
 4. Zmena už zarezervovaného termínu je možná najneskôr 4 pracovné dni pred rezervovaným termínom, neskôr to prevádzkovateľ môže pripustiť, ak sú dôvody na zmenu skutočne vážne. Inak termín zostáva rezervovaný a jeho nevyužitím nevzniká nárok na vrátenie platby.
 5. Stornovanie rezervovaného termínu bez poplatku je možné najneskôr 2 týždne pred rezervovaným termínom. V čase kratšom ako 2 týždne a nepresahujúcom 4 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 50% ceny/ poplatku, pri stornovaní menej ako 4 pracovné dni pred rezervovaným termínom je storno poplatok 100% ceny/ poplatku. Pri účasti menšieho počtu osôb než pre koľko bol pôvodne rezervovaný, neobsadené miesta prepadajú bez nároku na vrátenie pomernej časti platby.
 6. Účasť bez rezervácie je v zásade možná, avšak rezerváciu dôrazne odporúčame. 
 7. Pri rezervovaní termínu aj platbe sami zodpovedáte za úplnosť a správnosť Vami zadávaných údajov. Za všetky neštandardné situácia a ich následky vzniknuté z titulu zle zadaných/ nesprávne/ nepravdivo/ neúplne poskytnutých údajov zodpovedá záujemca/ účastník. Prevádzkovateľ GoEscape.online za ne nenesie žiadnu zodpovednosť a ak mu spôsobia dodatočné náklady/ záťaž, má právo na ich úplnú úhradu a to aj započítaním voči platbe za rezerváciu termínu.

II. Účasť na zážitku

 1. Počas zážitku je účastník povinný riadiť sa týmito Pravidlami, pokynmi inštruktora/ organizátora/ zástupcu GoEscape.online/ game mastera (ďalej len „Inštruktor“) a zásadami slušného správania sa.
 2. Pri plánovaní hry si radšej spravte určitú časovú rezervu.
 3. Na zážitok je nutné pripojiť sa včas. 
 4. Kvôli plynulosti a dojmu zo zážitku nie je možné „pripojiť sa ku skupine“ neskôr, ani „skúsiť to stihnúť“ v kratšom čase. Vaša rezervácia v  prípade meškania prepadne bez možnosti vrátenia platby. 
 5. Zážitku sa môže zúčastniť maximálne taký počet osôb, pre koľko bol termín zakúpený.  Termín nie je viazaný na konkrétne osoby. 
 6. Neprezrádzajte spôsob vyriešenia úloh, návody ani pomôcky k vyriešeniu úloh. Doprajte aj ostatným účastníkom zážitok z riešenia úloh a radosť zo svojich vlastných úspechov.
 7. JE ZAKÁZANÉ vytvárať fotografie/ snímky obrazovky, či priebeh zážitku natáčať resp. vyhotovovať z neho akékoľvek obrazové záznamy.
 8. Pokiaľ ide o vekový limit, je to na zvážení účastníkov. Vyriešenie úloh v našich únikových miestnostiach (escape rooms) vyžaduje určitú schopnosť sústredenia sa, logického uvažovania a pozornosti, čo pri deťoch odporúčame zvážiť.  Vo všeobecnosti odporúčame vekovú hranicu pre zážitok cca od 9 rokov (vrátane).
 9. Akéhokoľvek zážitku sa účastník zúčastňuje NA VLASTNÉ RIZIKO. 
 10. Je zodpovednosťou každého účastníka, aby sa počas zážitku správal tak, aby neohrozil ako svoje zdravie tak ani zdravie nikoho iného. Hráč túto skutočnosť plne akceptuje a zážitku sa zúčastní iba po zrelom zvážení všetkých možných rizík, činí tak z vlastnej vôle, slobodne, a je si vedomý, že za akékoľvek ujmy (či už majetkové, alebo na zdraví či živote) je si plne zodpovedný sám, preto sám musí svoje správanie kontrolovať a prijímať príslušné rozhodnutia. Prevádzkovateľ neberie za ne žiadnu zodpovednosť.
 11. Naše zariadenia predstavujú špičku v danej oblasti. Tomu zodpovedá aj naša starostlivosť o ne a ich údržba. Stále sa však jedná „len“ o technické zariadenie a teda môže dôjsť k jeho zlyhaniu/ výpadku. Ide o „vyššiu moc“ a jej úplné vylúčenie nie je možné. V prípade, že bude možné závadu odstrániť/ neutralizovať, bude možné v zážitku pokračovať, prípadne ho začať od znova (hoci s prípadnými dočasnými obmedzeniami), ak to možné nebude (napríklad z technických, alebo časových dôvodov), vzniká Vám nárok na bezplatnú rezerváciu nového termínu pre rovnaký počet účastníkov. Na vrátenie vstupného z tohto titulu nárok nevzniká.
 12. Účastníci sú povinný dodržiavať zásady slušného správania sa, zdržať sa akékoľvek hrubého správania sa, prejavov nevraživosti voči iným účastníkom a organizátorom, dodržiavať pokyny a inštrukcie inštruktora. Účastník, ktorý sa prehreší voči spomenutým zásadám, či bude inak narúšať plynulý, pokojný a príjemný priebeh akcie, bude z ďalšej účasti okamžite vylúčený bez nároku na vrátenie uhradených poplatkov.

III. Ostatné ustanovenia

 1. V prípade porušenia Pravidiel účasti zo strany účastníka zážitku si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na vylúčenie účastníka bez nároku na vrátenie zaplatených poplatkov, prípadne trvalý zákaz účasti na jeho akciách.
 2. Účastník zážitku berie na vedomie, že počas jeho účasti na zážitku môžu byť vyhotovované fotografie či audio/ videozáznam, ktoré môžu byť využívané na interné účely prevádzkovateľa ako aj verejnú propagáciu a prezentáciu jeho aktivít. Účastník je s týmto faktom stotožnený, vyrovnaný a nemá voči tomu žiadne námietky.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny týchto Pravidiel, návštevník je povinný registrovať tieto zmeny na web stránke goescape.online.
 4. Ostatné informácie získate na web stránke www.goescape.online, riešenie sťažností na kontaktoch na stránke uvedených.

Cieľom týchto Pravidiel je zabezpečiť, aby Váš zážitok bol príjemný, splnil (vlastne predčil) všetky Vaše očakávania a aby ste sa k nám vždy radi vrátili.

Vitajte u nás, užite si svoj zážitok naplno 🙂.

 

V Bratislave 11.1.2022